ISO 9001

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพเหนือมาตรฐาน บริการเหนือความพอใจ

 Certificate of Registration 
 

 

   www.thakotech.co.th | Copyright © 2014 www.thakotech.co.th 
บริษัท ทาโคเทค จำกัด : 33/42 หมู่ 10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2315-4231-6 แฟกซ์ : 0-2315-4238-9
อีเมล์ : epoxy@thaipolymer.co.th, thakotech@thaipolymer.co.th