Epoxy Coating System
    Epoxy Self-Leveling System
    Epoxy Mortar-Coating
    Epoxy Mortar Self-Leveling System
    Epoxy Mortar Non-Slip System

 

 

THAKOTECH CO.,LTD.

           เป็นผู้ผลิต Epoxy ซึ่งใช้สำหรับการเคลือบพื้นในที่ร่ม เนื่องจากตัวสินค้ามีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน แรงดึง แรงเฉือน และทนต่อกรดและด่าง จึงสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของพื้น นอกจากนี้การเคลือบพื้นด้วย Epoxy ยังสามารถป้องกันความชื้นจากใต้พื้น และปราศจากรอยต่ออีกด้วย ทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษาพื้น ด้วยเหตุนี้ Epoxy จึงเป็นที่นิยมสำหรับงานพื้นต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารจอดรถ โรงพยาบาล เป็นต้น
           ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้กำหนดระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO14001 เพื่อควบคุมสถานที่ เครื่องมือ กระบวนการผลิต ให้ความสะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมีและสารจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย การเคลือบพื้นด้วย Epoxy เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะแก้ไขเรื่องความสะอาดและการปลอดเชื้อได้
           เนื่องจาก THAKOTECH เป็นผู้ผลิต Epoxy โดยตรง ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ตามความต้องการ เพื่อเพิ่มความสวยงามของสถานที่ และยังสามารถเลือกสีต่าง ๆ มาใช้ในการแบ่งเขตการทำงาน โซนอันตราย ลูกศรทางเดิน ช่องทางเดินรถ ให้เหมาะสมและง่ายต่อการปฏิบัติงานตัวอย่างผลงาน


         
 
EPOXY COATING SYSTEM Plants: image 2 0f 4 thumbEPOXY SELF-LEVELING SYSTEM EPOXY MORTAR SYSTEM EPOXY MORTAR SELF-LEVELING SYSTEM EPOXY MORTAR NON-SLIP SYSTEM
 
  www.thakotech.co.th | Copyright © 2014 www.thakotech.co.th