Pu-Primer

Pu-Soft Type

Pu-Semi Hard Type

     

Pu-Hard Type

Pu-Top Coating

Pu-Water Proofing
   
** ภาชนะใส่บรรจุภัณฑ์เป็นขยะอันตราย ให้แบ่งแยกทิ้งกลุ่มขยะอันตราย

 

 


 

   www.thakotech.co.th | Copyright © 2014 www.thakotech.co.th 
บริษัท ทาโคเทค จำกัด : 33/42 หมู่ 10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2315-4231-6 แฟกซ์ : 0-2315-4238-9
อีเมล์ : epoxy@thaipolymer.co.th, thakotech@thaipolymer.co.th