TKP-100 Epoxy Primer TKC-200 Epoxy Coating TKL-310 Epoxy Scraping
   
     
TKL-320 Epoxy Self-Leveling TKM-400 Epoxy Mortar TKS-500 Epoxy Sealing
     
** ภาชนะใส่บรรจุภัณฑ์เป็นขยะอันตราย ให้แบ่งแยกทิ้งกลุ่มขยะอันตราย

 

 


 

   www.thakotech.co.th | Copyright © 2014 www.thakotech.co.th 
บริษัท ทาโคเทค จำกัด : 33/42 หมู่ 10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2315-4231-6 แฟกซ์ : 0-2315-4238-9
อีเมล์ : epoxy@thaipolymer.co.th, thakotech@thaipolymer.co.th